Interessante værktøjer og links

2023 YNGLEFUGLE I VÆREBRO ÅDAL KORTLÆGNING FRA APRIL-JUNI 202

Det fremgår, at de arter af ynglefugle, som er tilknyttet lysåbne naturtyper har bevaret eller øget deres ynglebestande siden 2008, og at naturplejen, der primært har været rettet mod at genskabe eller bevare lysåbne naturtyper, dermed har virket efter hensigten. 

Effektiv metodik til screening af oversvømmelsesrisici i vandløb

Rapport udgivet af Naturstyrelsen:  "Der er udviklet en effektiv og simpel metode til screening af oversvømmelsesrisici i vandløb. Metoden er anvendelig som et overordnet screeningsværktøj før eventuelle detailstudier igangsættes. Metoden er testet på to vandløbsoplande i Danmark. 


Egedal Kommunes  Digitale Infokort:

Se digitale registreringer af alt fra fredninger, kloakker, højdekruver og glatførebekæmpelse til skoler og fortidsminder. Herunder også Indberetning af Oversvømmelser og Bjørneklo. Meget interassant og informativt. Fine luftfotos.

 

Klimatilpasning i Værebro Ådal - en undersøgelse af muligheder og barriere for udvikling af en ad aptiv og integreret planlægning

Speciale udarbejdet af Elise Steen Hvelplund og Lene Alsbjørn, Under vejledning af Bent Søndergård og Jesper Holm fra Institut for Miljø, Teknologi & Samfund, Roskilde Universitet, maj 2010